O PROJEKCIE

Projekt jest realizowany w okresie 1 września 2020r. do 30 stycznia 2023r. przez Europejskie Centrum Szkoleń Sp. z o.o. mieszczącego się w Warszawie przy ulicy Fortel 12.

Zapraszamy!

Zapraszamy do żłobka utworzonego w ramach projektu „Rodzice do pracy a ja do żłobka” RPMA.08.03.01-14-d222/19, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

Głównym celem projektu jest umożliwienie 32 opiekunom prawnym dzieci do lat 3 z obszaru miasta Płock powrotu do aktywności zawodowej. 

Projekt jest realizowany w okresie 1 września 2020r. do 30 stycznia 2023r. przez Europejskie Centrum Szkoleń Sp. z o.o. mieszczącego się w Warszawie przy ulicy Fortel 12.

Żłobek i biuro projektu mieścić się będzie w Płocku.

Kryteria/zasady rekrutacji na rok szkolny 2021/2022:

 • Rekrutacja rozpoczyna się 1 stycznia 2021r. i trwać będzie do 30 stycznia 2023r.
 • Świadczenie usługi opieki na dziećmi rozpoczyna się od stycznia 2021 r.
 • Czas trwania umowy wynosi 12 miesięcy i może być przedłużony do końca trwania projektu
 • Rodzic/prawny opiekun jest Uczestnikiem Projektu
 • Uczestnikiem Projektu może zostać osoba, która w momencie przystąpienia do Projektu spełnia łącznie poniższe kryteria dostępu:
  • zamieszkanie, praca lub nauka na terenie miasta Płock;
  • sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat;
  • przebywanie na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim – osoba zatrudniona lub przebywanie na urlopie wychowawczym – osoba bierna zawodowo lub bycie osobą bezrobotną / niepracującą chcącą powrócić na rynek pracy lub bycie osobą zatrudnioną zagrożoną zwolnieniem z pracy z uwagi na
   konieczność opieki nad dzieckiem.                                                     
 • termin rozpoczęcia rekrutacji oraz otwarcia placówki może ulec zmianie.