O PROJEKCIE

Projekt jest realizowany w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. przez firmę ECS Sp. z o.o. mieszczącą się w Warszawie przy ulicy Fortel 12.

Zapraszamy!

Zapraszamy do żłobka utworzonego w ramach projektu „Maluchy na start” RPMA.08.03.02-14-i402/21, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest umożliwienie 96 opiekunom prawnym dzieci do lat 3 z obszaru m.st. Warszawy powrotu do aktywności zawodowej a także godzenie życia zawodowego i prywatnego osobom pracującym poprzez utworzenie 96 miejsc opieki w dwóch nowo tworzonych żłobkach na terenie dzielnic Praga-Południe i Targówek.

Projekt jest realizowany w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. przez ECS Sp. z o.o. który mieści się w Warszawie przy ulicy Fortel 12.

Żłobek i biuro projektu mieścić się będzie w Warszawie (dokładny adres będzie podany do wiadomości w późniejszym terminie). Tymczasowe biuro projektu mieści się w Warszawie przy ulicy Fortel 12. 

Kryteria/zasady rekrutacji na rok szkolny 2022/2023:

  • Rekrutacja rozpoczyna się 1 stycznia 2022 r. i trwać będzie do 30 maja 2022 r. (po tym terminie będzie prowadzona rekrutacja w systemie ciągłym do 31 listopad 2023 r. )
  • Świadczenie usługi opieki na dziećmi rozpoczyna się od czerwca 2022 r.
  • Czas trwania umowy wynosi 12 miesięcy i może być przedłużony do końca trwania projektu
  • Rodzic/prawny opiekun jest Uczestnikiem Projektu
  • Uczestnikiem Projektu może zostać osoba, która w momencie przystąpienia do Projektu spełnia łącznie poniższe kryteria obligatoryjne:
    • osoba fizyczna w wieku aktywności zawodowej wyłączona z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracająca na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym lub osoba pracująca, sprawująca opiekę nad dzieckiem do lat 3
    • osoba fizyczna w rozumieniu KC, mieszkająca na terenie m.st. Warszawa                                           
  • termin rozpoczęcia rekrutacji oraz otwarcia placówki może ulec zmianie.